كارت شرکت در آزمون عمومي براي شغل محل هاي مربوط به وزارت امور خارجه مرتبط با چهارمين آزمون استخدامي متمركز دستگاه هاي اجرايي كشور سال ۱۳۹۶
روش دوم : جستجو بر اساس شماره پرونده و کد پيگيري
*
: شماره پرونده (زمان ثبت نام)
 *
:کد پيگيري (زمان ثبت نام)
 *
كد امنيتي تصوير زير را وارد كنيد
روش اول : جستجو بر اساس شماره پرونده و سريال ثبت نامي
*  
: شماره پرونده (زمان ثبت نام)
 *  
:شماره سريال (زمان ثبت نام)
 *
كد امنيتي تصوير زير را وارد كنيد
روش چهارم : جستجو بر اساس شماره پرونده و شماره داوطلبي
*
:شماره پرونده (زمان ثبت نام)
 *
:شماره داوطلبي
 *
كد امنيتي تصوير زير را وارد كنيد
روش سوم : جستجو بر اساس شماره پرونده و کد ملي
*  
: شماره پرونده (زمان ثبت نام)
 
 *  
:کد ملي
 *
كد امنيتي تصوير زير را وارد كنيد

تصويركد امنيتي
© 2020 Sanjesh Organization, All Right Reserved