كارت شرکت در آزمون سنجش استاندارد مهارت هاي زبان فارسي (سامفا)دوره سوم درسال۱۳۹۷
توضيحات
 • براي نمايش برگ‌راهنماي‌ كارت شرکت در آزمون سنجش استاندارد مهارت هاي زبان فارسي (سامفا)دوره سوم درسال۱۳۹۷ کليک کنيد
 • توجه داشته باشيد که کارت شرکت در آزمون بدون عکس و مهر فاقد اعتبار است.
 • داوطلباني که شماره پرونده - سريال ثبت نامي و يا کد پيگيري خود را فراموش کرده اند بر اساس اطلاعيه مربوط ، با به همراه داشتن کارت ملي و يا اصل شناسنامه در روز چهارشنبه مورخ 97/3/30 از ساعت 8:30 الي 12 و 14 الي 18 يه نماينده سازمان مستقر در باجه رفع نقص مراجعه و نسبت به در يافت شماره پرونده و شماره داوطلبي اقدام و بر اساس روش دوم کارت خود را دريافت نمائيد
  روش دوم : جستجو بر اساس شماره پرونده و شماره داوطلبي
  *
  :شماره پرونده (زمان ثبت نام)
   *
  :شماره داوطلبي
   *
  كد امنيتي تصوير زير را وارد كنيد
  روش اول : جستجو بر اساس شماره پرونده و شماره گذر نامه
  *  
  : شماره پرونده (زمان ثبت نام)
   
   *  
  :شماره گذر نامه
   *
  كد امنيتي تصوير زير را وارد كنيد

  تصويركد امنيتي

  © 2018 Sanjesh Organization, All Right Reserved